yellowtail

Yellowtail's tai-snapper sashimi.

Yellowtail's tai-snapper sashimi. by Beverly Poppe