Sammy Shore

Sammy Shore, a man with bite.

Sammy Shore, a man with bite. by Courtesy