Rock Shot Bingo

Yeah, that's a DJ. In the bingo parlor.